บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่

กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ห้วง พฤศจิกายน 2555 - มกราคม 2556

        ศูนย์สันติสุข จัดการสนับสนุนกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ ของ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นดูแลสุขอนามัย สุขภาพของประชาชน ตลอดจนบ้านเรื่อนที่พักอาศัย และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ปราศจากโรคติดต่อและพาหะนำโรค เพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่สุขสบายไร้โรคภัย ร่างกายแข็งแรง