โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์

โครงการ Walk Way โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ จ.ยะลา

เป็นโครงการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในท­ี่พักเด็กนักเรียน อันจะส่่งผลให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่และเรีย­นเก่งในอนาคต ซึ่งโครงการสร้างทางเดิินเท้า หรือ Walk Way นี้ ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของเด็กนักเ­รียนและผู้บริหารสถานศึกษา