วันงดสูบบุหรี่โลก

      ปัจจุบัน การสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องโก้เก๋อีกต่อไปแล้ว เพราะโทษของบุหรี่่่มีผลถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นมหันตภัยที่คนรักชีวิตควรหลีกเลี่ยง ได้มีการรณณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ตกลงกันว่า วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันงดสูบบุหรี่โลก
      ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก และประกาศเตือน เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ ๗๐-๘๐ ปี) ถึง ๒๒ ปี

   ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆ กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเลิกได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่น กระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีการพิมพ์ คำเตือน โทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

                         

   ในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป และในปีนี้ ๒๕๕๔ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขององค์การอนามัยโลก (WORLD NO TOBACCO DAY) คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
   สัญลักษณ์ของ "วันงดสูบบุหรี่โลก" คือ ดอกลีลาวดี หมายถึง การขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรา เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข ชื่อเดิมนั้น คือ ดอกลั่นทม (เป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม ลั่น = ละทิ้ง เลิก / ทม = ความระทม) รวมความได้ว่า ละทิ้งความระทม ความเศร้าหมอง ต่างๆ นั่นก็คือ มีความสุข สดใส นั่นเอง

    สารต่างๆ ที่มีอยู่ในบุหรี่
    ๑.นิโคติน (Nicotine) เป็นสารแอลคาลอยด์(Alkaloid) มีลักษณะเป็นน้ำมัน ไม่มีสี นิโคตินมีในควันบุหรี่ประมาณ ๙๕% จะเข้าไปจับอยู่ในปอด บางส่วนจับอยู่ในปอด บางส่วนจับอยู่ที่เยื่อหุ้มริมฝีปาก และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางและกระตุ้นต่อมหมวกไต ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็วหลอดเลือดรัดตัวนิโคตินเป็นสารสำคัญในบุหรี่ทำให้เสพติด ต้องสูบอยู่เรื่อยๆ แต่เลิกสูบยาก
    ๒. ทาร์ (Tar) เป็นน้ำมันเหนียวข้น สีน้ำตาล เมื่อสูบบุหรี่ทาร์ที่เข้าไปพร้อมกับควันบุหรี่จะจับอยู่ที่ปอด ทำให้ระคายเคือง มีอาการไอ ถุงลมในปอดขยาย และให้เป็นมะเร็งได้
    ๓. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide) เป็นก๊าซจากควันบุหรี่ ที่ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง รู้สึกอ่อนเพลีย หายใจ สั้น เหนื่อยง่าย อาจจะหน้ามืดเป็นลม และถ้ามีปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดสูงถึง ๖๐% ก็อาจเสียชีวิตได้
    ๔. ไฮโดรเจนไซยาไนต์ (Hydrogencyanide) ก๊าซชนิดนี้จะเข้าไปทำลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขน ทำให้สิ่งแปลกปลอมผ่านเข้าไปทำลายหลอดลม ก่อให้เกิดอาการไอมีเสมหะ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
    ๕. ไนโตรเจนไดออกไซด์(Nitrogendioxide) เป็นก๊าชที่สามารถทำลายเยื่อหลอดลม ทำให้ถุงลมโป่งพอง
    ๖. แอมโมเนีย (Ammonia) เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดลมอักเสบ
    ๗. สารกัมมันตภาพรังสี ในควันบุหรี่มีรังสีแอลฟาอยู่ ซึ่งรังสีชนิดนี้ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
    ๘. แร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นสารที่ตกค้างอยู่ในใบยาสูบจากการพ่นยาฆ่าแมลง เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็ทำให้เกิดภาวะเป็นพิษได้

     พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕

     พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พิมพ์ครั้งที่๔
     Notification of the Ministry of Public Health(No. ๑๙) B.E. ๒๕๕๓ (A.D. ๒๐๑๐)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๑๙ (กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๐ (สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๘ (ผับ บาร์ ตลาด ปลอดบุหรี่)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
     พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙
     พ.ร.บ.คุ้มครองฯ แพทยสมาคม
     พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
     พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

จัดทำ 24 พ.ค.2554
แหล่งอ้างอิง: http://www.thaigoodview.com/node/1336
                   http://www.lib.ru.ac.th/journal/may/may31_worldno-tobaccoday1.html
                   http://www.thaiantitobacco.com/